Εργαστήρια – Σεμινάρια

Εργαστήρια - Σεμινάρια

Workshops - Σεμινάρια

Σε ένα εταιρικό περιβάλλον, συχνά υπάρχουν ανάγκες ενδυνάμωσης των στελεχών, παροχής εργαλείων για περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργειας μιας νέας κουλτούρας με προσέγγιση προσανατολισμένη στον άνθρωπο.Μπορούν να οργανωθούν εξατομικευμένα σεμινάρια και workshops προκειμένου να υποστηρίξουν την επίτευξη εταιρικών και ομαδικών στόχων.Τα σεμινάρια και workshops μπορούν να προσαρμοστούν στις επιχειρηματικές και αναπτυξιακές ανάγκες κάθε εταιρείας. Μπορούν να απευθύνονται σε στελέχη, ηγέτες, επαγγελματίες με υψηλές επιδόσεις ή σε επίπεδο ομάδας.

Expertise topics

- Αποτελεσματική επικοινωνία - Ανάπτυξη soft skills - Αύξηση κινητοποίησης - Επίτευξη υψηλών επιδόσεων - Βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων - Καλλιέργεια νοοτροπίας ανάπτυξης - Τεχνικές λήψης αποφάσεων - Στρατηγικές οικοδόμησης ομάδας - Καθιέρωση/ενίσχυση εταιρικής κουλτούρας - Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες

Το Coaching με τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και workshops μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη εταιρικών και ομαδικών στόχων αλλά και στην ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων για το μέλλον.Μπορούμε να ορίσουμε μαζί τη δομή και το περιεχόμενο των σεμιναρίων και των εργαστηρίων σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες και τους στόχους ανάπτυξης κάθε ομάδας.

Άλλες Εταιρικές Υπηρεσίες

Corporate Coaching

Το Corporate coaching μπορεί να εφαρμοστεί σε ατομικές συνεδρίες με επαγγελματίες και στελέχη ή σε ομαδικό επίπεδο. Η coaching ατζέντα διαμορφώνεται και συμφωνείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εταιρικά Retreats Ευεξίας

Τα προγράμματα ευεξίας μπορούν να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα ευημερίας στον οργανισμό σας, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική υγεία, την ισορροπία και την ευτυχία.

Comments are closed.